Kapitola LXVII

O míru a válce (O pokoji a válce)

690 Udržení míru považujeme za nejdůležitější, někdy ale při jeho obhajobě musíme sáhnout po zbrani.
691 Důvodem k tomu jsou tajné skupiny či spiknutí, která se postupně šíří. Pokud se spiklenci spojí, vzniknou nepokoje. Jestliže se taková situace nezklidní, vypukne občanská válka.
692 Proti nepříteli, útočícímu zvenčí, je nutná obranná válka.
693 Vyhlašuje se prostřednictvím hlasatele a nebo se žádá o mír skrze mírového posla, jestliže se dotyčná strana cítí být nepřipravená nebo nepřátelské moci nerovná.
694 Zbabělý se nepokusí bojovat.
695 Válečná příprava není nic snadného: musí se zajistit vojáci (které je nutno naverbovat, opatřit zbraní a vycvičit), důležité je také získat spojence pro zásobování armády potřebnými surovinami a penězi.
696 Je potřeba pravidelně vyplácet mzdy, také vydávat jídlo a určit výdejce, kteří to budou rozdělovat.
697 Pak se musí shromáždit a uspořádat vojsko po četách, rotách, praporech, plucích a ustanovit desátníky, kapitány, rotmistry a nakonec nejvyššího generála.
698 Noví vojáci se přidávají ke starým, nižší důstojníci a dragouni k pěchotě a jízdě, pomáhají jim i kuchaři, sluhové a pacholci.
699 Budeš dostatečně chráněn, pokud na sobě máš pancíř, helmu a štít a jsi připraven k šermu.
700 Námořníci potřebují také háky a harpuny.
701 Meč se připásá nebo věší na záda, aby se lépe tasil a po boji se mohl zastrčit zpět do pochvy až po jílec.
702 Střelci, naučte se vyndavat šípy z toulce, napínat tětivu a držet si útočníky od těla.
703 Mušketýři nabíjejte muškety střelným prachem, potom střílejte, ale miřte přesně.
704 Před válečným tažením je třeba: vyměřit ležení, upevnit stany kolíky, vykopat příkop, obestavět tábor palisádou a rozestavět stráže.
705 Je důležité vysílat tajné agenty a špiony, kterých je tady vždy hodně zapotřebí stejně jako tajných hesel, podle kterých se poznávají vlastní vojaci
706 Výpady se konají kvůli loupežím, neobejdou se bez plenění.
707 Pokud se uzavře příměří, vyměňují se rukojmí.
708 K bitvě připravené oddíly zaujímají postavení pravidelného mnohoúhelníku o třech nebo čtyřech stranách.
709 Korouhevníci nesou uprostřed korouhve, před nimi jdou praporečníci s oboustranně ostrými meči.
710 Bubeníci a trubači poplašně troubí, opětovaným zvukem trubek a píšťal a hřměním bubnů povzbuzují k boji.
711 Šermíři obvykle začínají boj šermováním a hned se spojí s celým vojskem a bojují:
712 zdaleka vrhají kameny z praku a samostřílů, kopí z řemenů, střílí šípy z kuší a kule z ručnic a děl.
713 Poté zblízka násilně prorážejí ostrými dřevci a kopími, halapartnami, železnými cepy a palcáty, čekany a palicemi, také rapíry, končíři, dýkami a tulichy, zároveň píchají štyléty, bodají kordy a šavlemi a sekají tesáky.
714 Nastává krvavá řež, padají na obou stranách, kvílejí a strašlivě řvou.
715 Dokud boj trvá, setniny, netroubí-li se zpět, nastupují ze zálohy, vpadávají do zad, rozrážejí šik, zahánějí na útěk, pronásledují, vraždí.
716 Jsou strachem ochromeni, zčásti se vzdávají a jsou zajímáni, zčásti utíkají. Vojáci jsou rozprášeni a toulají se.
717 Město odbojářů nebo zámek či tvrz, kam se poražení a zahnaní uchýlili, bývá ze všech stran obléháno a dobýváno zbraněmi.
718 (Pokud ti, kdo jsou v obležení, zaútočí na obléhající, bývají větším útokem přemoženi.)
719 Dobývané město bývá před kapitulací rozbořeno, někdy i vyhlazeno, i posledním občanem opuštěné, zničené a rozvrácené.
720 Dříve obsazené pevnosti získávají nové obyvatele.
721 Vítězové, zatížení lupem a kořistí, pozvedají vítězné vlajky a s křikem a vítěznou písní se triumfálně vracejí.
722 Zatímco stateční jsou za hrdinské činy pasování na rytíře a získávají erby, zrádci a revolucionáři jsou popraveni, dezertéři a odpadlíci pokutování, ranění léčeni a zatci jsou vysvobozeni vyplacením nebo výměnnou.
723 Když jde voják do penze, dostane poslední žold, podle toho, jak bojoval, a odevzdá zbraně. Ti, co už nemohou sloužit, také končí službu, těm, co položili život za vlast, se vzdává čest.